นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า ( Return Policy )

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอ ขณะแกะบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ ตลอดจนระหว่างการทดสอบสินค้า เพื่อให้เห็นถึงความชำรุดที่เกิดขึ้น
 2. หากตรวจพบความผิดปกติของบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์บุบชำรุด บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด มีการระบุผิดรุ่น ผิดสี หรือชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะต้องปฎิเสธการรับสินค้านั้นในทันที
 3. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติจากตัวของผลิตภัณฑ์เอง หรือเกิดจากความชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง สินค้านั้นจะต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ความเสียหาย หรือความบกพร่องจากทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ก่อน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 4. หลังจากการตรวจพิสูจน์ความบกพร่องของตัวสินค้า หากพบว่ามีความบกพร่องของสินค้าจริงทางบริษัทฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าให้กับทางลูกค้า หากมีสินค้าแบบเดียวกันในคลังสินค้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้กำหนด
 5. ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 6. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของผู้ให้บริการจัดส่ง รวมถึงของแถม และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับ เช่น คู่มือ, ใบรับประกัน หรือใบกำกับภาษี ให้ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้าด้วย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่งคืนสินค้า
 7. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทของลูกค้าเอง
 8. สินค้าสั่งซื้อพิเศษ สินค้าสั่งผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

ขั้นตอนในการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ติดต่อ Call center ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลในเวลาทำการ เพื่อยื่นคำร้องขอคืนสินค้า
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการคืนสินค้า
 3. ลูกค้าทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการคืนสินค้า และส่งรูปภาพและวิดิโอสินค้าที่ต้องการคืน
 4. หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติการคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานติดต่อลูกค้า เพื่อนัดหมายในการรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ 
 5. ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพเหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับบริษัท ตามที่ได้นัดหมาย
 6. บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ภายใน 3-45 วันตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า

ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจและทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยจะทำการเก็บค่าขนส่งปลายทาง 

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. ติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด : เลขที่ 69 ซอยลาซาล79 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 2. ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-054-4244
 3. อีเมล์มาที่ teenoi.email@gmail.com