นโยบายการคืนสินค้า ( Return Policy )

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

  1. ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอ ขณะแกะบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ ตลอดจนระหว่างการทดสอบสินค้า เพื่อให้เห็นถึงความชำรุดที่เกิดขึ้น
  2. หากตรวจพบความผิดปกติของบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์บุบชำรุด บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด มีการระบุผิดรุ่น ผิดสี หรือชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะต้องปฎิเสธการรับสินค้านั้นในทันที
  3. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติจากตัวของผลิตภัณฑ์เอง หรือเกิดจากความชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง สินค้านั้นจะต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ความเสียหาย หรือความบกพร่องจากทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ก่อน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
  4. หลังจากการตรวจพิสูจน์ความบกพร่องของตัวสินค้า หากพบว่ามีความบกพร่องของสินค้าจริงทางบริษัทฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าให้กับทางลูกค้า หากมีสินค้าแบบเดียวกันในคลังสินค้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ทางบริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้กำหนด
  5. ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
  6. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของผู้ให้บริการจัดส่ง รวมถึงของแถม และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับ เช่น คู่มือ, ใบรับประกัน หรือใบกำกับภาษี ให้ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้าด้วย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่งคืนสินค้า
  7. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทของลูกค้าเอง

 

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

  1. ติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด : เลขที่ 46 ซอยลาซาล85 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  2. ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-054-4244
  3. อีเมล์มาที่ teenoi.email@gmail.com