**ขั้นตอนการแจ้งชำระเงิน**

***เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงิน***

หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่แจ้งยืนยันการชำระเงิน ระบบจะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าได้

<p>[seed_confirm]</p>